Széchenyi 2020

Részvény hirdetmény

HIRDETMÉNY
AZ MBH ZRT. RÉSZVÉNYEINEK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

Az MBH Magyar Biomassza Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10- 047461; székhelye: 1112 Budapest, Sasadi út 170.; adószám: 23994669-2-43; a továbbiakban: Társaság) 2016. június 6. napján tartott közgyűlésén döntött a Társaság által kibocsátott, nyomdai úton előállított 10.038 db, egyenként 1.000 Ft (ezer forint) névértékű, névre szóló, „A1” sorozatú törzsrészvény, valamint 1 db, 1.000 Ft (ezer forint) névértékű, „B1” sorozatú szavazati elsőbbséget biztosító, és 1 db, 1.000 Ft (ezer forint) névértékű, „C1” sorozatú elővásárlási jogot biztosító névre szóló részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról.
A közgyűlés egyidejűleg felhatalmazta a Társaság igazgatóságát a részvények átalakításának lebonyolítására.
A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 10. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetmény útján felhívja részvényeseit, hogy részvényeiket az átalakítás lebonyolítása céljából az alábbiakban megjelölt helyen és időtartamon belül nyújtsák be a Társaság részére azzal, hogy a benyújtással egyidejűleg kötelesek megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek (illetve azt az értékpapírszámlát, amelyen a részvényeket nyilvántartani kívánják), mert ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a benyújtást elmulasztották (Tpt. 10. § (3) bekezdés).
Az átalakítás megkezdésének időpontja: 2016. június 15.
Az átalakítás időtartama: 60 nap (2016. június 15. – 2016. augusztus 14.)
Az átalakítás időpontja: 2016. augusztus 15. (a részvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő munkanap). Ha valamennyi részvényt benyújtották, az átalakítás hamarabb is lezárható.
A részvények benyújtásának helye: A Társaság székhelye (1112 Budapest, Sasadi út 170.)
Az átalakítás napján a – részvények dematerializált részvényekké történő átalakítását végző – KELER Zrt. minden érvényesen benyújtott, névre szóló, nyomdai úton előállított részvény helyett ugyanolyan értékű, dematerializált részvényt ír jóvá a részvényes számlavezető központi értékpapírszámláján.
Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámát a Társaság nyilvántartásba veszi, és azokat az átalakítástól számított hat hónapon belül – befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével értékesíti, az értékesítésre vonatkozó részletes szabályokat a Társaság az érvénytelenítésről szóló hirdetményben fogja közzétenni.